Wat is bedrijfsschade?

 

Wat wordt door de verzekeraar beschouwd als bedrijfsschade?

Bedrijfsschade is een wijziging in het bedrijfsresultaat na een schadegeval. Het kan gaan om een daling van de omzet en/of een stijging van de kosten, gemaakt om de bedrijfsactiviteiten te kunnen verderzetten.

Welke zijn de onrechtstreekse gevolgen van een schadegeval?

Financiële gevolgen

Hoewel de brandverzekering de directe schade aan bijvoorbeeld het bedrijfsgebouw vergoed, kunnen allerlei financiële gevolgen alsnog een gevaar betekenen voor de continuïteit van de onderneming.

  • De vaste kosten van de onderneming blijven verder lopen, ongeacht of de bedrijfsactiviteiten snel hervat kunnen worden.
  • Verstoring van de bedrijfsactiviteiten kan een plotse en drastische daling van de omzet tot gevolg hebben.
  • Onmiddellijk volgend op een schadegeval worden vaak heel wat extra kosten gemaakt. Dit kan al snel leiden tot liquiditeitsproblemen. Dat terwijl ook de solvabiliteit van het bedrijf vaak mee in het gedrang komt.

Commerciële gevolgen

Het spreekt voor zich dat een ernstig schadegeval met verlies van materiaal, gebouwen, voorraden, enz. verstrekkende gevolgen kan hebben op commercieel gebied.

  • Contractuele verplichtingen aan klanten en leveranciers kunnen niet nagekomen worden.
  • Producten en diensten kunnen niet (tijdig) geleverd worden en/of de kwaliteit kan niet gewaarborgd worden.
  • Samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen komen op de helling te staan.
  • Reëel gevaar voor verlies van marktaandeel.

Indien niet tijdig ingegrepen wordt, loopt uw bedrijf het gevaar significante imagoschade op te lopen.

Sociale gevolgen

Niet alleen in de harde cijfers zijn de gevolgen van een schadegeval soms niet te overzien, ook sociaal kunnen zich binnen uw bedrijf problemen ontwikkelen naar aanleiding van een schadegeval.

  • De bedrijfsleider kan zijn werknemers geen inkomen waarborgen, maar kan ook het pad van de technische werkloosheid niet bewandelen.
  • Het ongenoegen bij personeelsleden groeit snel, overstap van geschoold en ervaren personeel naar de concurrentie dreigt.

Bovengenoemde onrechtstreekse gevolgen van een schadegeval zijn slechts enkele van de risico’s die u als bedrijfsleider loopt. Het spreekt dus voor zich dat een goede bescherming zich opdringt. De schade dient zo snel als mogelijk beperkt te worden, aangezien elk van deze voorbeelden vaak een sneeuwbaleffect kent.